حتی

زندگی واقعی کم بود ، تازگی ها خیالپردازی هایم هم به مرگ و میر و فقر و فحشا ختم میشه !!

Advertisements

فرزانگان

آدم چقدر بایستی پر دانش و پخته باشه که برای نقد تیمی که مورد علاقه اش نیست گیر بده به هیکل مربی  تیم ؟

از انسانیت در میاد

میگه می ترسم از اینکه خبر نداشته باشه با دل من چه کرده .

میگم بترس از اینکه که خبر دار بشه  با دل تو چه کرده .

لذت هم می برم !

برا خودم مقرر میکنم که فلان کار رو تا فلان ساعت حتما تمومش کنم . بعد هر کاری بگی میکنم تا از زیرش در برم .

2

خدایا چرا دیگه با گریه هم دلم آروم نمیشه ؟

اس ام اس عاشقانه

میگه آخه غیر من کی می تونه بهت بگه خاک بر سرت .

امروز در حیاط خانه

ترمه از تو حیاط دوید آمد سمت من . تو دهنش یه چیزی بود نشستم گفتم این چیه تو دهنت ؟ دهنش رو باز کرد گنجشک کوچکی پر کشید و رفت . ترمه به من نگاه کرد و میوی بلندی کرد !  فکم افتاد رو زمین !!!

پیشین ورودی‌های دیرین